ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
The Sales Supervisor  

ก้าวขึ้นเป็นSales Supervisorอย่างมั่นใจ เพื่อความสำเร็จในทุกสนามของการขาย รักษาใจในทีมงาน

วัตถุประสงค์

 • เสริมสร้างความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นSales Supervisor
 • พัฒนาทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานให้มีความสัมพันธ์กับการบริหารคน
 • พัฒนาความสามารถ พร้อมการฝึกทักษะเป็นSales Supervisorที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาทีมงานขายทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม
 • ทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจดี กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ นำมาซึ่งความจงรักภักดีต่อองค์กร
หัวข้อการอบรม
 
Transitioning to Sales Supervisor
 • ความสำคัญของการบริหารงานขายภายใต้ซูเปอร์ไวเซอร์หัวสมัยใหม่
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการบริหารงานขาย:สร้างความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ
 • หลุมพรางของนักขายขึ้นเป็นเซลซูเปอร์ไวเซอร์
 • การเปลี่ยนหลักคิดเพื่อการเป็นเซลซูเปอร์ไวเซอร์(Changing Paradigms)
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารทีมขาย
 • วิเคราะห์ความล้มเหลว 8 ประการเมื่อเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นเซลซูเปอร์ไวเซอร์
High Performances in Sales Supervisor
 • หลักการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทีมขายให้ได้ดั่งใจ
 • การสร้างทีมขายเพื่อให้เป็น “A” Team
 • วิเคราะห์ความแตกต่างของทีมในแต่ละประเภท
 • การสร้างแรงจูงใจให้ทีมขายเพื่อความเป็นเลิศในงานขาย
 • การประเมินความแตกต่างเพื่อการวัดผลงานในการขาย
 • การบริหารการประชุมทีมขาย
 • การสอนงานในการขายให้ทีมขาย
 • การให้คำปรึกษาและเป็นโค้ชให้ทีมขาย
 • ฝึกหัดและจัดทำ Workshop