ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
The Sales Manager  
หลักสูตรเพื่อการสร้างผู้จัดการฝ่ายขาย ให้เป็นนักวางกลยุทธ์ด้านการขาย
 
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักของการสร้างนักวางกลยุทธ์ด้านการขายสมัยใหม่ เข้าใจระบบการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เพื่อการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงทีมงานขาย ให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรทำให้สามารถนำองค์ความรู้จากการฝึกอบรม มาสร้างและพัฒนาทีมงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • เข้าใจถึงบริบทการสร้างทีมงานขายยุคใหม่
  • เข้าใจถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการขาย
  • เข้าใจถึงบทบาทของผู้จัดการฝ่ายขายยุคใหม่ทั้ง 4 บทบาทคือ Strategic Partner, Administrative Expert,    Employee Champion และ Change Agent
  • รู้และเข้าใจถึงหลักการทำแผนกลยุทธ์ด้านการขาย (Strategic Sales Planning) การจัดโครงสร้าง (Organizing) การแบ่งเขตความรับผิดชอบและการวางแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning)
  • รู้เทคนิคในการรับสมัคร คัดเลือก พนักงานขายด้วยวิธีการต่างๆ และเครื่องมือที่สำคัญในการคัดเลือกทีมงานขาย
  • รู้ถึงวิธีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของทีมงานขายในรูปแบบต่าง ๆ
  • การจัดทำ Training Roadmap ของทีมงานขาย รวมถึงการสอนผู้แทนขายแบบการเป็นโค้ช “Coaching Models”
  • หลักการสร้างแรงจูงใจ การสร้างพลังให้ทีมงานขาย
  • นำไปพัฒนายุทธวิธีในการบริหารทีมงานขายขั้นสูงต่อไป
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ ผู้จัดการฝ่ายขาย ซูเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายขาย ผู้ที่ต้องเข้ามาดูแลทีมงานขาย ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผู้จัดการและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการให้บริการขององค์กร และผู้ที่ต้องการเจริญเติบโตในอาชีพการขาย