ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
Sales Engineer  
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า วิศวกร คือผู้สร้าง ผู้คิดค้น และผู้กระทำ จึงทำให้แนวความคิดของผู้ซึ่งเป็นวิศวกรนั้นมีแนวคิดที่เป็นตรรกะ มีความเป็นเหตุ เป็นผลมากกว่าผู้ที่เรียนมาในสายวิชาอื่น ๆ เป็นที่มาแนวคิดที่มีความชัดเจนในผลลัพธ์ หรือการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ ซึ่งวิศวกรส่วนใหญ่นั้นจะมีมุมมองเป็นสีขาวหรือสีดำในการพิจารณาและตัดสินใจต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับ ใช่หรือไม่ใช่ ถูกหรือผิด แนวความคิดดังกล่าวนั้น ในบางครั้งทำให้มีความคิดที่แตกต่างจากแนวคิดของสภาพการดำเนินธุรกิจ ที่สถานการณ์ต่าง ๆ นั้นไม่อาจจะแสดงได้ด้วยสีขาวหรือดำแต่เป็นการแสดงได้ด้วยสีเทา ซึ่งจะเป็นสีเทาเข้ม หรือเทาอ่อนนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมรอบตัววิศวกรนั้น ๆ แนวคิดเช่นนี้ ในบางครั้งจึงอาจทำให้มีความขัดแย้งทางความคิดกับแนวความคิดทางวิศวกรรม จึงทำให้ ผู้ที่เป็นวิศวกรนั้นต้องทำการปรับตัวเพื่อเข้าใจและเข้าถึงแนวคิดทางการบริหารจัดการโดยเฉพาะ ในเรื่องของการขาย
 
หลักสูตร “วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) ถูกออกแบบตามแนวคิดของ Engineering Management: EM ทำให้ผู้เรียนที่เป็นวิศวกรนั้นมีความเข้าใจถึงหลักแนวคิดด้านการบริหารจัดการ การขายทางวิศวกรรม ที่มุ่งเน้นสินค้าด้านอุตสาหกรรม รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของความต้องการของผู้ซื้อหรือลูกค้า หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกนำมาใช้ในการปรับทัศนคติให้กับวิศวกรทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นในทุกมิติของงานขาย อาทิเช่น ในด้านการติดต่อ การนำเสนอขาย การจดการกับข้อโต้แย้งต่าง ๆ รวมถึงการเข้าถึงเทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ และสิ่งที่สำคัญทำให้วิศวกรฝ่ายขายรู้สึกภูมิใจในอาชีพของการขาย มีความเชื่อมั่นในสายอาชีพ นำมาซึ่งความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
• เกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิดของวิศวกรฝ่ายขาย
• เข้าใจแนวความคิดทางการบริหารธุรกิจสำหรับวิศวกรฝ่ายขาย
• ปรับทัศนคติต่อวิศวกรฝ่ายขายให้มีความภูมิใจต่ออาชีพฝ่ายขายได้