ไทย
     
 


Untitled Document
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา  

จากประสบการณ์การเป็นวิทยากรในวิชาจิตวิทยาการบริหาร และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ บริหาร และการใช้จิตวิทยาเข้าไปช่วย ในการบริหารไม่น้อยกว่า 27 ปีของ ศ.ดร. หลุย จำปาเทศ จึงพบว่าผู้ที่ ควรพัฒนาอย่างยิ่งคือ คือ เจ้าของกิจการ หรือนายระดับสูงเพราะถ้าท่านเหล่านี้ เข้าใจ และซาบซึ้งถึงการใช้จิตวิทยาการบริหารแล้ว ลูกน้อง หรือ ผู้ที่รองลงมาก็จะร่มเย็นเป็นสุข ไปตามๆ กัน และองค์กร ก็จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ศ.ดร.หลุย จำปาเทศ จึงได้ตั้ง สถาบันการบริหารและจิตวิทยาขึ้นโดยเปิดโปรแกรมหรือ Course การสอนขึ้น ชื่อ THE BOSS ใน Course นี้ ผู้ที่เข้าสัมมนา 95% จะเป็นเจ้าของกิจการ อีกประมาณ 5% คือผู้บริหารระดับสูงที่จะ ช่วยกันบริหารองค์กร คือระดับผู้อำนวยการขึ้นไป

เมื่อ The Boss ดำเนินการไปได้ระยะหนึ่งศิษย์เก่า The Boss ก็ขอให้เปิดหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อ รองรับความต้องการที่เกิดขึ้น สถาบันฯ จึงเปิดหลักสูตร The Manager เพื่อพัฒนานักบริหาร มืออาชีพให้ ทำงาน เป็นทีมเดียวกับ The Bossนอกจากนั้นยังมีหลักสูตรที่เปิดขึ้น โดยมุ่งหวัง ที่จะพัฒนา The Boss และผู้บริหารทั่วไปให้ลงลึกใน แต่ละสาขาวิชาอีก เช่น The High Flyer, Counseling Psychology for Management, Finance for The Boss, Tax Planning for The Boss, Contractual Tax Planning, Marketing for The Boss และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งยังพัฒนาระบบการ เรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ Management and Psychology online เพื่อรองรับการเติบโตและ พัฒนาขององค์กรชาว The Boss อีกทางหนึ่ง

บทบาทของสถาบันต่อสังคมและผู้เข้าสัมมนาเมื่อได้รับการติด อาวุธทางปัญญาไปแล้ว ทาง สถาบัน มุ่งผลิต นักบริหาร โดยมี อุดมการณ์อยู่ว่าเราต้องยกระดับนักบริหารไทยไม่ให้น้อยหน้า ใครในแถบเอเซียแปซิฟิค ผู้บริหารที่จบไปแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มองการณ์ ไกลในรอบด้าน และ พัฒนา ตนอยู่เสมอโดยยึดสโลแกนที่ว่า " สร้างสรรค์สังคม สั่งสมวิชาการ ประสานประโยชน์ " กล่าวคือทุกๆคนที่เรียนจบจากสถาบัน ไปแล้วจะต้อง

  • เห็นความสำคัญของประเทศชาติอันมีส่วนรวมเป็นหลัก
  • จะต้องพัฒนาให้รอบรู้อยู่เสมอ และ
  • เขาเหล่านั้นจะร่วมมือกัน เพื่อความเจริญงอกงามของธุรกิจ โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณเพื่อส่วนรวมเป็นหลักด้วย