ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
Happy Life and Work  

การสร้างความสุขในชีวิตและการทำงาน

สมรรถนะ (Competency) ในการทำงาน เป็นเป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

     • นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มืออาชีพจำเป็นต้องรู้

     • ผู้ต้องการประสบความสำเร็จ ในหน้าที่และชีวิตการทำงาน

     • Happy Life and Work เป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตและการทำงาน

     • ผู้ต้องการความสุข ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

 
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความแปรปรวน ขาดความมั่นคง ซึ่งส่งผลต่อชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน จนกระทบถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำลายความสุขในชีวิต
 
การที่สังคมให้คุณค่ากับการดำเนินชีวิตที่มีดัชนีชี้วัดความสุขเป็นปริมาณทรัพย์สินเงินทอง ทำให้การใช้เวลาและการกำหนดเป้าหมายหลักของชีวิตคนส่วนใหญ่อยู่ที่การมุ่งแสวงหาทรัพย์สิน จนลืมแม้กระทั่งการใช้เวลาเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัว
 
ถึงกระนั้นวิธีการแสวงหาความสุขของคนส่วนใหญ่ก็ยังหนีไม่พ้นการสร้างความสุขจากการที่ได้ครอบครองวัตถุ ซึ่งก็เป็นเหตุผลให้ยิ่งต้องมุ่งมั่นหาเงินให้มาก เพื่อที่จะได้มีกำลังซื้อและสรรหาสิ่งต่างๆมาสนองความต้องการของตนได้อย่างเต็มที่
 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวหลักสูตร Happy Life and Work จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้การดำรงชีวิตของคนเราที่ประกอบไปด้วยมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ใจ และจิตวิญญาณ ที่ล้วนเป็นเครื่องมือให้เราได้ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต และนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมายตามที่คาดหวัง ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีความสมดุล และมีคุณภาพ อันเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสุขในชีวิตได้ในที่สุด
 

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากไปด้วยประสบการณ์

• ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
• ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
• อ.ศุภชัย พงศ์ภคเธียร
• อ.นวลวรรณ ธุวรุ่งเรื่อง