ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Marketing & Sales
Tax & Law
Other
 
Transformative Leadership  

การโค้ชทีมงานให้ประสบความสำเร็จ   

                        Best  Practices for Team Excellent

 • drive CHANGE    innovate  for GROWTH      lead  SMART

            บทบาทหน้าที่สำคัญของผู้นำคือการโค้ช :  The importance of coach as a  leadership tool in motivating  performance and achieving results 

           การโค้ชทีมงานเป็นกระบวนการที่ทำให้พนักงานรู้สิ่งต่างๆ  ที่เขาทำมีความสำคัญต่อคุณ  การโค้ชคือการแสดงออกถึงความเอาใจใส่ดูแล การให้กำลังใจ ความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อกัน  ที่มุ่งมั่น และ ต้องการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและความเป็นเลิศ  ผู้จักการยุคใหม่จึงจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาทักษะ วิธีการโค้ดทีมงาน  เช่นเดียวกับโค้ชทีมนักกีฬาชัยนะ

วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                   

 • เรียนรู้วิธีการโค้ชทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย (Coach for GOAL)                                                                                                             
 • เรียนรู้การสื่อสารเพื่อโค้ชทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          
 • เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการโค้ชพนักงาน

หัวข้อสัมมนาและการฝึกปฏิบัติ                                                                                                                                                    

 • ทัศนคติ บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการโค้ชทีมงาน                                                                                                              
 • การโค้ชแบบ  360 องศา และ Coaching Arts                                                                                                                                    
 • กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ (Gold Rules VS.Platinum Rules)                                                                                                      
 • วิเคราะห์บุคลิกภาพ (DISC) การปฏิสัมพันธ์   ทักษะเรื่องคน  และการสื่อสารในทีมงาน                                                                      
 • การโค้ชพนักงานที่ไปถึงทางตันด้วน  The  2  Minutes  Challenge                                                                                                    
 • ฝึกปฏิบัติการโค้ชทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ 5 ขั้นตอน                                                                                                      
 • การติดตามผลการปฏิบัติงานจากการกำหนดเป้าหมายและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

อำนวยการหลักสูตรโดย :  อาจารย์ธเนศ  เครือโสภณ

 • Assistant Vice President, Bank of American-Hollywood & Vermont Branch, los Angeles บริหารงานด้านสินเชื่อและการขายของธนาคาร  ทำผลงานขายได้เป็นอันดับหนึ่ง 1 ของทุกสาขา
 • Managing Director, Thai American Education Service U.S.A   บริหารการจัดการรายการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกาให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน    
 •  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)  บริหารงานด้านหลักสูตรและการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาปริญญาโท    
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA)  คณะพาณิชยศาสตร์ฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สอนวิชาองค์การและการจัดการ บริหารกิจกรรมนิสิต  และการสร้างภาวะผู้นำ ฯลฯ