ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Marketing & Sales
Tax & Law
Other
 
The Manager  

                                                              หลักสูตร The Manager ผู้จัดการมืออาชีพ
"หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ ต้องการเสริมศักยภาพความเป็นนักบริหารให้สมบูรณ์"  
พัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารงาน และบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ

             หลักสูตรนี้เปรียบเทียบเสมือนหลักสูตรลูกของ The Boss เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา สมาชิก  The Boss ได้ขอให้สถาบันฯ เปิดหลักสูตรนี้เพื่อให้เหล่า The Manager ได้เรียนรู้ว่าอะไรบ้างที่ The Boss ต้องการ และเป็นเสมือนศูนย์กลางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับกลุ่ม The Manager หรือว่ามือซ้าย มือขวาของ  The Boss ดังนั้นสถาบันฯ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อหาหลักสูตรเน้นการบริหารงานและบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้จริง สำหรับการอบรมเนื้อจะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อประยุกต์ใช้ได้จริง และเห็นผล ด้วยการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องสถาบันฯ  ได้มีการเพิ่มหัวข้อใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามาให้เข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Brian Storming and Creativity เรื่องหลักการความสำคัญและการควบคุม งบประมาณ วางแผน เรื่องของการบริหารคน เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในระดมทีม เพราะเราเชื่อว่า Manager แต่ละคนมีศักยภาพอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุด สำหรับที่ต้องการประสบความสำเร็จ ต้องการเสริมศักยภาพเป็นนักบริหารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลักสูตร " The Manager " จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับบทบาทใหม่ เหมาะกับศักยภาพในตัวท่าน ให้สมกับผู้บริหารให้ความไว้ว่างใจ หรือแม้แต่กระทั่ง ผู้ดำรงตำแหน่งนี้อยู่แล้ว หรือสูงกว่านี้ก็ตาม...      
    
                   ยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่ ก้าวสู่ความเป็น . .  ผู้จัดการมืออาชีพ”       

                                                                                                    

                                                   

                                                          

 

 

หลักสูตร The Manager สัมมนา รวมเวลาทั้งหมด ครั้ง วัน  เฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์     เวลา 09.00 - 16.30 น.

สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ :

  • วุฒิบัตรจบหลักสูตร และ วุฒิบัตรขยันเรียน
  • หนังสือจิตวิทยาบริหาร และจิตวิทยาสัมพันธ์
แฟ้มเอกสารการบรรยาย