ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Marketing & Sales
Tax & Law
Other
 
Corporate Tax Planning  
“ถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้มีความรู้ลึกด้านภาษี สามารถฟังเข้าใจได้ง่าย ”
 
หลักการและเหตุผล
ภาษีถือเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของกิจการ มีผู้บริหารน้อยรายที่ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนภาษีอากร ทั้งๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจ และมีผลโดยตรงต่อกำไรหรือขาดทุนของกิจการ อย่างไรก็ตามการวางแผนภาษีอากรที่ดีต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของกิจการและต้องไม่กระทบต่อบัญชีกระแสเงินสดของกิจการอีกด้วย กิจการที่ไม่มีการวางแผนภาษีอากร อาจทำให้ต้องเสียภาษีมากเกินกว่าความเป็นจริง และยังส่งผลต่อความแข็งแรงของบัญชีกระแสเงินสดด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารกิจการได้ตระหนักเรียนรู้แนวทางและวิธีการวางแผนภาษีอากร เพื่อนำกลับไปใช้ในการบริหารกิจการและธุรกิจของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
 
วิธีการฝึกอบรม
 • บรรยาย
 • กรณีศึกษา (Case Study)
 • อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารระดับสูง หรือ ท่านกรรมการผู้จัดการ
 • ผู้ประกอบการกิจการ
 • CFO หรือผู้บริหารทุกแผนก
 • ผู้ที่สนใจด้านการวางแผนภาษีของธุรกิจ
หัวข้อสัมมนา
 • รูปแบบองค์กรธุรกิจเพื่อการภาษีอากร
 • ภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • แนวคิด- ทฤษฎี และแนวทางกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์การวางแผนภาษีอากร
 • การวางแผนภาษีอากร ระดับ "Micro" • การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ (cross- border tax planning) และ บทบาทสำคัญของอนุสัญญาภาษีซ้อนต่อการวางแผนภาษีอากร
วิทยากรโดย อาจารย์ชนก ช่างเรียน
 • Managing Partner, สำนักกฎหมาย Channel Law & Advisory และ บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน Strategic Legal Resources Limited
 • เคยเป็นที่ปรึกษาของสำนักกฎหมายระหว่างประเทศ
 • อาจารย์พิเศษบรรยายวิชากฎหมาย และภาษีอากร มหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ
 • อาจารย์ผู้บรรยายวิชาการวางแผนภาษีอากรในหลักสูตร The Boss และ Finance for the Boss ของ MPI