ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Marketing & Sales
Tax & Law
Other
 
Strategic Thinking and Execution Course  

การคิดและเขียนแผนกลยุทธ์

เน้นการทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

โลกของธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

ทำให้โอกาสใหม่ๆ และอุปสรรค์ต่างๆ ทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมากมาย

และรวดเร็วโดยยากที่ใครจะคาดคิดมาก่อน

การที่บริษัทใดจะมีความสามารถในการทำกำไรสูง

และมีการเติบโตได้อย่าต่อเนื่อง บริษัทเหล่านั้นจะต้องมีผู้นำที่มีความ

สามารถมองเห็นโอกาสเหล่านี้ก่อนคนอื่น ดังนั้นผู้นำจึงควรมีความสามารถ

ในการคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking ) ที่ควรประกอบไปด้วยเรื่องของ

จิตใจและคุณธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงจะทำให้การคิดเชิงกลยุทธ์นั้น "คม" และส่งผลให้องค์กร

มีผลประกอบการที่ดีและครอบคลุมวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบ

อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน