ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Marketing & Sales
Tax & Law
Other
 
Enneagram for Leader  

เอ็นเนียร์แกรม"สำหรับผู้บริหาร"

          ผู้เข้าอบรม  จะได้เข้าใจระบบการทำงานของนพลักษณ์ (Enneagram)  และประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เช่น การเป็นผู้นำ  การบริหารจัดกการ  การพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพ ความสัมพันธ์ในทีมงาน  และการคลี่คลายความขัดแย้ง  ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่อาจเห็นบุคลิกภาพของตนภายหลังการอบรมแต่ที่สำคัญคือ  จะได้เข้าใจถึงความแตกต่างของคนในทีมงาน  ที่มีลักษณะและทัศนะการมองที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตน  ต่อเหตุการณ์หนึ่งๆ  ที่แตกต่างกัน  ตลอดจนเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโต และพัฒนาไปข้างหน้า  อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและความพึงพอใจในการทำงาน