ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Marketing & Sales
Tax & Law
Other
 
Leading People:Understanding the 9th types  
Leading People: Understanding the 9 types

การเข้าใจตนเองและผู้อื่นเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี หลักสูตรนี้จะเพิ่มพูนความเข้าใจทั้ง ตนเองและผู้อื่นโดยใช้เอ็นเนียแกรม
(Enneagram) ซึ่งเป็นความรู้ทางบุคลิกภาพที่ได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก เอ็นเนียแกรมแบ่งคนออกเป็น 9 แบบ 
โดยอธิบายถึงโครงสร้างพื้นฐานทางบุคลิกภาพที่เป็นที่มาของความคิด ความรู้สึก และการกระทำของบุคคลเอ็นเนียแกรมจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืนกว่า แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจและฝึกฝนมากกว่า เอ็นเนียแกรมจึงเป็นเครื่องมือที่ถูกนำไปใช้ทั้งในการพัฒนาผู้นำ พัฒนา EQ ของบุคลากร พัฒนาการสื่อสารในองค์กร แก้ไขความขัดแย้ง พัฒนาทีม Feed Back และเป็นเครื่องมือในการทำ Coaching

เนื้อหาหลักสูตร

- สำรวจ ทบทวน และทำความเข้าใจตนเอง ทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทำ ผ่านเครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ

- ทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของเอ็นเนียแกรม ผ่านการบรรยาย ตัวอย่าง และเอกสาร

- สำรวจ core type ของแต่ละคน

- เจาะลึกแต่ละ type เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนโดยการสัมภาษณ์คนแต่ละแบบ

- สรุปการเรียนรู้ แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ และศึกษาฝึกฝนต่อเนื่อง 

อำนวยการสอนโดย ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะวิทยากร ที่มีประสบการณ์การฝึกอบรมด้านนพลักษณ์เป็นเวลากว่า 10 ปี

ลักษณ์หนึ่ง: คนสมบูรณ์แบบ นักปฏิรูป เจ้าระเบียบ มีหลักการ มีระเบียบวินัยต่อตนเองเคร่งครัดต่อกฎเกณฑ์

ลักษณ์สอง: ผู้ให้ ผู้ช่วยเหลือ ใจดี ดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของคนรอบข้าง 

คิดถึงปัญหาของคนอื่นมากกว่าปัญหาของตนเอง

ลักษณ์สาม: ผู้ใฝ่สำเร็จ นักแสดง ผู้สร้างผลงาน คนเก่ง ผู้ชนะ ผู้ใฝ่สำเร็จ ปรับตัวเก่ง ทะเยอทะยาน

ลักษณ์สี่: คนโรแมนติค ปัจเจกชน หัวใจศิลปิน ยกย่องจินตนาการ มีความถนัดทางศิลปะ 

ลักษณ์ห้า: นักสังเกตการณ์ นักคิด นักวิชาการ เป็นนักคิดมากกว่าปฏิบัติ นักประดิษฐ์ ช่างสังเกต

ลักษณ์หก: นักปุจฉา ผู้รอบคอบ 

ลักษณ์เจ็ด: นักชิม นักผจญภัย นักฝัน ผู้ร่าเริง ชอบสังคมแสวงหาประสบการณ์ให้กับชีวิตอยู่เสมอ 

ลักษณ์แปด: เจ้านาย ผู้ปกป้อง ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ผู้จอมพลัง เชื่อมั่นในตัวเองสูง กล้าตัดสินใจ 

ลักษณ์เก้า: นักไกล่เกลี่ย ผู้ประสานไมตรี ไม่มีศัตรู ไม่ทะยานอยาก มองโลกในแง่ดี