ไทย Eng
 
 


In-house Training
การจัดสัมมนาในองค์กร
หลักสูตรที่น่าสนใจ
บริษัทที่เคยผ่านการจัด In-house Training กับทางสถาบันฯ
นานาทัศนะ
แบบสำรวจการจัดอบรมภายใน หน่วยงาน
การจัดสัมมนาภายในองค์กร  
แบบสำรวจการจัดอบรมภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เพื่อติดต่อประสานงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
  (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่ (สำหรับออกใบกำกับภาษี)
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :    โทรสาร :       
ประเภทอุตสาหกรรม :  จำนวนพนักงานทั้งหมด
ระบบคุณภาพภายในหน่วยงาน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งระบบ
ข้อมูลความต้องการ เพื่อจัดทำหลักสูตร
ชื่อ / หัวข้อที่ต้องการ :
   ระยะเวลา :
รูปแบบการสัมมนาที่ต้องการ
  อื่นๆ (โปรดระบุ)
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เป็นหลักสูตรที่จัดตามแผนการจัดฝึกอบรม       เพื่อเพิ่มมประสิทธิภาพในการทำงาน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เนื้อหาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ :
วันที่ต้องการจัดอบรม :
สถานที่จัดอบรม : จังหวัด
จำนวนผู้เข้าอบรม : คนมี คุณสมบัติดังนี้ :
วุฒิการศึกษาระหว่าง จำนวน
ถึง จำนวน
ตำแหน่งงานระหว่าง จำนวน
ถึง จำนวน
ข้อมูลเพื่อพิจารณาการออกใบเสนอราคา
งบประมาณที่จัดสรรไว้ บาท
ต้องการรายละเอียดหลักสูตรเพื่อ
  อื่นๆ (โปรดระบุ)