ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
Motivation for Supervisor  
การบริหารงานและบริหารคนให้มีประสิทธิภาพนั้น ถ้าผู้บริหารทราบถึงการนำจิตวิทยาการจูงใจเข้ามาช่วยในการบริหาร ย่อมจะทำให้องค์การนั้นๆ สามารถที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว หัวหน้างานเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้พนักงาน ดึงความสามรถและความกระตือรือร้น ความออกมาใช้ในการทำงาน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงาน ดังนั้น หัวหน้างานกับการจูงใจ จึงได้นำเสนอเทคนิคต่างๆ รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หัวหน้างาน นำไปเป็นเครื่องมือในการจูงใจลูกน้อง
 
หัวข้อการบรรยาย
 • ระดมสมอง ปัญหาที่พบในการจูงใจ
 • การวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับการจูงใจ
 • แบบฉบับ บทบาท หัวหน้างาน
 • คนเหมือนกันหรือต่างกัน
 • การจูงใจ ความสำคัญ
 • ปัจจัยที่ ควรจะต้องรู้เกี่ยวกับการจูงใจ
 • ทฤษฎีการจูงใจ
 • กระบวนการจูงใจ
 • VDO การจูงใจ
 • Workshop
 • การเสริมแรง
 • แก้ปัญหาที่พบในการจูงใจ
 • ถามตอบ