ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
จิตวิทยาการบริหาร  

Managerment  Psychology (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา สำหรับนักบริหาร)

           นักบริหารในทุกระดับโดยเฉพาะนักบริหารระดับสูง มีภารกิจในการบริหารงานมากมาย เช่น คิดหาช่องทางติดต่อการค้า และแก้ปัญหาเกี่ยวกับคน เป็นต้น กล่าวกันว่านักบริหารที่ประสบความสำเร็จ คือ นักบริหารที่มีความสามารถ ในการบริหารคนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีการทำงานเป็นทีม  การจะเป็นเช่นนี้ได้ก้ต้องอาศัยเทคนิควิธีและต้องมีเครื่องมือที่จะช่วย ให้ผู้บริหารดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ

           เทคนิควิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จ ก็คือ ผู้บริหารต้องสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี   มีประสิทธิภาพดดยใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาเพื่อ  ให้คำปรึกษาเรื่องานและเพื่อแก้ปัญหาคนได้เป็นอย่างดี ทำให้งานบรรลุเป้าหมาย