ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อจัดการความขัดแย้ง  
การมีชีวิตในสังคม องค์การ ครอบครัว การที่คนจะมีความรู้สึกที่ดี หรือที่ไม่ดีต่อกัน จะเข้าใจกัน รักกัน ชอบกัน ร่วมมือกัน และสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆได้ต้องอาศัยการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน ซึ่งถ้าเราไม่มีการสื่อสารที่ดีแล้วสิ่งที่คาดหวังก็คงเกิดได้ยาก และจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในองค์การ การสื่อสารก็เป็นสาเหตุที่นำมาทั้งด้านบวกและด้านลบ
 
กล่าวคือ บางครั้งคำพูดหรือการสื่อสารที่ดี ย่อมจะทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน หรือ คู่สนทนา แต่บางครั้งคำพูดหรือการสนทนาที่ออกมาทำให้เกิดความไม่พอใจของคู่สนทนา เพราะชอบวางตัวที่เหนือกว่า หรือใช้คำพูดที่รุนแรง หรือใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ผลที่ได้รับแน่นอนคือ สร้างความแตกแยก ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทีมงาน และทำงานร่วมกันเป็นทีมไม่ได้ หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในองค์กร จะช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การใช้คำพูด หรือการแสดงออกของตนเองในขณะกำลังสนทนาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และจะแก้ไขอย่างไร เพื่อให้การสื่อสารระหว่างกันราบรื่น ลดความขัดแย้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลให้การทำงานหรือกันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ประสิทธิภาพของงานก็ดีขึ้นตามไปด้วย
 
หัวข้อต่างๆ ในการสัมมนามีดังต่อไปนี้
 • แบบฉบับ บทบาทหน้าที่ในการทำงาน/ การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพแบบต่างๆ
 • การปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างบุคลิกภาพในแต่ละแบบ เพื่อนำมาซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการการสื่อสารแบบ I am OK, you are OK
 • เทคนิคการชมเชย การถ่อมตน และการกระเซ้าเย้าแหย่
 • เทคนิคการฟังการที่ดี เพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสาร
 • การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับงานด้านต่างๆ เช่น การกระจายงาน การนำประชุมเป็นต้น
 • Group Discussion สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่า บทบาทที่แสดงออกมานั้น มีความเหมาะสมเพียงใดกับสถานการณ์ต่างๆ และบทบาทที่เหมาะสมนั้นควรที่จะแสดงออกมาอย่างไร
 • ผู้เข้าอบรมสามารถใช้การสื่อสารทั้งภาษาคำพูดและภาษาท่าทางที่เหมาะสม เพื่อสร้างให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์คำพูดและท่าทางที่ผู้สื่อความต้องการสื่อความและสามารถตอบกลับได้ถูกต้อง
 • เพื่อผู้เข้าอบรมจะได้นำรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและนำมาซึ่งการให้เกียรติกันในการทำงานและก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข