ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Marketing & Sales
 
Essential Law on Debt & Cheque for the Boss  
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI) ได้เล็งเห็นความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้และเช็ค ที่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ควรมองข้าม จึงได้จัดอบรมเรื่องนี้ ขึ้น
 
กฎหมายเกี่ยวกับหนี้
• สาระสำคัญของหนี้
• กำหนดการชำระหนี้
• การผิดนัดชำระหนี้
• ความรับผิดของลูกหนี้เมื่อผิดนัดชำระหนี้
• การชำระหนี้ที่ถูกต้อง และปลอดภัยตามกฎหมาย ควรเป็นอย่างไร
• อายุความแห่งหนี้ , อายุความสะดุดหยุดลง • การรับสภาพหนี้ • การโอนหนี้
• การประนีประนอมยอมความ
• การแปลงหนี้ใหม่
 
กฎหมายเกี่ยวกับ เช็ค
• ความหมายและสาระที่สำคัญของเช็คที่ควรทราบ
• เช็คแก้ไข (ที่ทำให้เช็คเสีย มีลักษณะอย่างไร)
• กำหนดการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ทำอย่างไร
• การไล่เบี้ยให้ใช้เงินตามเช็ค • ข้อควรระวังในการรับเช็ค
• ข้อควรระวังในการออกเช็ค
• ความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค (เช็คเด้ง)
• หลักเกณฑ์ที่มีความผิดฐานออกเช็คเด้ง
• กรณีที่ไม่มีความผิดฐานออกเช็คเด้ง
• วิธีการดำเนินคดีอาญากับผู้ออกเช็คเด้ง
• ถาม – ตอบ ไขข้อข้องใจ