ไทย Eng
 


Hot Toppic
Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Marketing & Sales
Tax & Law

 

 
Essential Law on Debt & Cheque for the Boss  


สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI) ได้เล็งเห็นความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้และเช็ค ที่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ควรมองข้าม จึงได้จัดอบรมเรื่องนี้ ขึ้น


 


กฎหมายเกี่ยวกับหนี้


• สาระสำคัญของหนี้


• กำหนดการชำระหนี้


• การผิดนัดชำระหนี้


• ความรับผิดของลูกหนี้เมื่อผิดนัดชำระหนี้


• การชำระหนี้ที่ถูกต้อง และปลอดภัยตามกฎหมาย ควรเป็นอย่างไร


• อายุความแห่งหนี้ , อายุความสะดุดหยุดลง • การรับสภาพหนี้ • การโอนหนี้


• การประนีประนอมยอมความ


• การแปลงหนี้ใหม่


 


กฎหมายเกี่ยวกับ เช็ค


• ความหมายและสาระที่สำคัญของเช็คที่ควรทราบ


• เช็คแก้ไข (ที่ทำให้เช็คเสีย มีลักษณะอย่างไร)


• กำหนดการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ทำอย่างไร


• การไล่เบี้ยให้ใช้เงินตามเช็ค • ข้อควรระวังในการรับเช็ค


• ข้อควรระวังในการออกเช็ค


• ความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค (เช็คเด้ง)


• หลักเกณฑ์ที่มีความผิดฐานออกเช็คเด้ง


• กรณีที่ไม่มีความผิดฐานออกเช็คเด้ง


• วิธีการดำเนินคดีอาญากับผู้ออกเช็คเด้ง


• ถาม – ตอบ ไขข้อข้องใจ