ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
Counseling Psychology for Management  
จิตวิทยาให้คำปรึกษา
นักบริหารทุกระดับ โดยเฉพาะนักบริหารระดับสูง มีภารกิจในการบริหารงานมากมาย เช่น คิดหาช่องทางติดต่อการค้าและแก้ปัญหาเกี่ยวกับคน เป็นต้น กล่าวกันว่านักบริหารที่ประสบความสำเร็จคือนักบริหารที่มีความสามารถในการบริหารคนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีการทำงานเป็นทีม การจะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต้องอาศัยเทคนิควิธีและต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ เทคนิควิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จ ก็คือ ผู้บริหารต้องสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาเพื่อ ให้คำปรึกษาเรื่องงานและเพื่อแก้ปัญหาคนได้เป็นอย่างดี ทำให้งานบรรลุเป้าหมาย กระบวนการในการให้คำปรึกษาไม่ใช่การพูดคุยกันธรรมดาแต่เป็นการพูดคุยอย่างมีจุดหมายและเทคนิควิธีที่ละเอียดอ่อน ที่สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและทำให้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับคนสามารถแก้ได้อย่างนุ่มนวล เพราะปัญหาระหว่างบุคคล ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใดจะดีไปกว่าการพูดคุยปรับความเข้าใจกัน หากนักบริหารที่ทำหน้าที่ทางด้านการบริหารงานบุคคล มีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาจะช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับคน การแก้ปัญหาคน สามารถทำได้ราบรื่นมากขึ้น
 
วัตถุประสงค์หลักสูตร 
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการให้คำปรึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
2. เพื่อให้เข้าใจหลักการบริหารงานบุคคลที่จำเป็นต้องใช้เทคนิควิธีในการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางาน
3. เพื่อให้เข้าใจหลักการสร้างบุคลิกภาพ การวางตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือในการที่จะใช้เทคนิควิธีในการให้คำปรึกษา
4. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการให้ปรึกษา จรรยาบรรณ และขั้นตอนการในการให้คำปรึกษา
5. เพื่อให้สามารถฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา จนสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี
 
หัวข้อสัมมนา :
 • บทนำสู่จิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับนักบริหาร
 • หลักการทางจิตวิทยาที่นำมาใช้ในการบริหาร

   

 • การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของคนเพื่อการให้คำปรึกษา
 • กิจกรรมการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์  (Interaction analysis)
 • เทคนิคในการติดต่อกับบุคคลประเภทต่างๆ
 • ฝึกทักษะการฟัง  (Listening Skill)
 • ฝึกทักษะการถาม  (Asking Techniques)
 • การวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของบุคคล 
 • กรณีศึกษา  (Case Study)
 • ประเภทของปัญหา
 • วิธีการแก้ปัญหาในแต่ละประเภท  ( FEB)
 • ขั้นตอนในการให้คำปรึกษา
 • 7 Steps of Counseling
 • เทคนิคในการให้คำปรึกษา
 • ฝึกเทคนิคในการให้คำปรึกษา
 • กรณีศึกษาเรื่อง เจ้าอ้วน
 • แสดงบทบาทสมมุติ ในการให้คำปรึกษา
 • สาธิตการให้คำปรึกษา
 • ฝึกการให้คำปรึกษา/ Q & A
 

                              • ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร