ไทย Eng
 
 


Public Course
Management & Psychology
Finance & Account
Tax & Law
 
Advanced Enneagram  

 

Advanced Enneagram (นพลักษณ์ขั้นสูง สู่การเรียนรู้ที่เข้าใจตนเองและผู้อื่นในระดับแก่นแท้)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อท่านได้ทราบลักษณ์ใน นพลักษณ์ขั้นต้นแล้ว มาร่วมศึกษาความเป็นตัวตน พร้อมเทคนิคการปรับตน ปรับคน ปรับงาน ให้เข้ากับ ลักษณ์ของท่าน ลงลึกด้านการสังเกตตัวเองและก้าวข้ามสู่คุณธรรมขั้นสูงของแต่ละลักษณ์ และให้เป็นแผนที่ นำทางสู่ความเข้าใจพฤติกรรมและแรงจูงใจเบื้องลึกที่ขับเคลื่อนความคิดและความรู้สึกที่ทำให้เราใช้ชีวิตวนเวียนกับปัญหาเดิมอย่างไม่รู้ตัว เปิดสู่มุมมองใหม่ต่อชีวิตทั้งของตัวเองและผู้อื่นที่กว้างขวางขึ้น 

โดยวิทยากรผู้เข้าใจความเป็นตัวตนและให้คำปรึกษาได้อย่างยอดเยี่ยม

 • ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์
 • อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา “ศิลปะแห่งการจัดกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลง” หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการดำเนินงาน ศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรกระบวนการ จัดการอบรมนพลักษณ์ สุนทรียสนทนา การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อดีตหัวหน้าภาค ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ประสบการณ์ฝึกอบรมด้านนพลักษณ์เป็นเวลาเกือบ 10 ปี
 • อาจารย์ อัญชลี  สถิรเศรษฐ
 • อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • อาจารย์ เมธี จันทรา
 • นักดนตรีอิสระ ผู้สนใจด้านดนตรีจิตวิญญาณ

หมายเหตุ: สำหรับท่านที่ผ่านอบรมนพลักษณ์ขั้นต้นแล้วเท่านั้น

สำรองที่นั่ง.. คุณอัมพัน 081-801-4830 

e-mail: amphan@trainingmpi.com